Tento obchod používa cookies a iné technológie, aby sme mohli zlepšiť vaše skúsenosti na našich stránkach.

Zavrieť

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.gastrosalon.sk

1. Zodpovednosť kupujúceho:
Kupujúci nesie plné riziko poškodenia tovaru pri vlastnej preprave, a tak isto v prípade iného spôsobu doručenia, ak si ho neskontroluje hneď pri doručení.
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti osoby doručovanej tovar, resp.prepravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie osoba doručovaná tovar, resp. prepravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s osobou doručovanou tovar, resp. prepravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.
Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Kupujúci môže reklamovaný tovar doručiť na adresu spoločnosti GASTROSALON SK, s.r.o. alebo ho na požiadanie navštívi pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

2. Zodpovednosť predávajúceho:
Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

3. Miesto reklamácie:
Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie spoločnost GASTROSALON SK, s.r.o. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení prevádzkárne sa reklamácie uplatňuje v tej prevádzkárni , ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení príp. zrušení prevádzkarne.
Reklamovaný výrobok je potrebné priniesť alebo zaslať na adresu predajne predajcu. Kupujúci je zároveň povinný riadne reklamovaný výrobok zabaliť, aby nemohlo prísť k jeho následnému poškodeniu alebo inému znehodnoteniu.Na tovar, ktorý je nainštalovaný u kupujúceho a jeho zaslanie by bolo obtiažne bude vyslaný servisný pracovník, ktorý bude zisťovať presnú závadu tovaru u kupujúceho. V prípade nutnosti odstránenia závady tovaru v servisnom pracovisku u predávajúceho, náklady spojené s prepravou znáša predávajúci.Pokiaľ je možné servisný zásah vykonať na mieste (väčšina prípadov) tak sa závada odstráni tam. Ak by sa však nepotvrdila oprávnenosť záruky, kupujúci je povinný znášať náklady na zistenie, odstránenie závady a náklady spojené s výjazdom servisného pracovníka. Kupujúci tiež hradí výjazdy na odstránenie závad spôsobených zanedbanou údržbou spotrebiča. Záručné aj pozáručne opravy vykonáva predávajúci technikmi vlastného servisu, prípadne zmluvným autorizovaným servisom, ak to okolnosti vyžadujú.

4. Záručná lehota:
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.
Lehota záruky je uvedená v záručnom liste. Táto lehota začína plynúť dňom predaja a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave alebo na posudzovanom zistení závady. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Tieto závady budú bezplatne opravené.
Ak záručnú lehotu nestanoví výrobca, tak 
je daná zákonom.
 - 24 mesiacov (§ 620), ktorú ukladá zákon V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU je určená pre kupujúceho, ako SPOTREBITEĽA, ktorý tovar kupuje pre vlastné použitie a spotrebu.
 - 12 mesiacov (§ 429), ktorú ukladá zákon V OBCHODNOM ZÁKONNÍKU je určená pre kupujúceho, ako PODNIKATEĽA, organizácie a podnikateľské subjekty (pridelené IČO
Na náhradné diely je záruka štandardne určená na 3 mesiace, okrem spotrebných častí, ako sú napr. žiarovky, tesnenia, hadičky ... 
Na niektoré náhradné diely je záruka 6 mesiacov. Pri každom náhradnom diely je dĺžka záruky uvedená.
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. Platí to aj pri výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

5. Záruka sa nevzťahuje na:
- Výrobok, ktorý bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je odovzdaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom
- Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku
- Prirodzeným opotrebovaním výrobku
- Nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
- Výrobok sa poškodil, pretože bola zanedbaná bežná údržba
- Mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí
- Neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
- Prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (iný softvér, prispôsobené el. obvody, nesprávne napojenie, iný druh paliva a pod.)
- Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom)
- Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti a pod.)
- Prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou
- Tovar s neúplným, poškodeným, alebo odstráneným výrobným číslom, alebo iným identifikačným znakom
- Produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky (tesnenia, žiarovky, ...)
- Tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.
- Poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu
- Závady spôsobené náhodným, alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu, zvierat, alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
- Poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
- Výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie
- Výrobok bol poškodený pri doprave po prevzatí tovaru kupujúcim alebo jeho dopravcom

6. Bezplatná záručná oprava sa nevzťahuje:
- Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.
- Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch u zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky. 
Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

7. Odstrániteľné chyby:
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

8. Neodstrániteľné chyby:
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

9. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy:
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Ak predávajúci neuzná reklamáciu do troch pracovných dní od jej uplatnenia, je predávajúci povinný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má každý záručný servis (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

10. Záverečné ustanovenia:
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.Ku každému tovaru je priložená faktúra a záručný list. Potvrdením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od osoby doručovanej tovar, resp. prepravcu.
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočným dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnenú faktúru a záručné podmienky, je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne, emailom alebo telefonicky správu. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
Ostatné situácie sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. . V prípade ak kupujúci bude používať zakúpený tovar na komerčné účely alebo ako výrobné prostriedky, riadia sa obchodné vzťahy Obchodným zákonníkom č.513/1991 Z.z.

11. Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 01  Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. +421 48/412 49 69, +421 48/415 18 71 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť od 01.10.2017


Porovnať