Tento obchod používa cookies a iné technológie, aby sme mohli zlepšiť vaše skúsenosti na našich stránkach.

Zavrieť

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.gastrosalon.sk
( obsah stránky www.gastrosalon.sk, je výlučným vlastníctvom spoločnosti GASTROSALON SK, s.r.o. )


1. Všeobecné ustanovenia
Predávajúci:
GASTROSALON SK, s.r.o.
Severná 19
974 01 Banská Bystrica

IČO: 50 783 645
DIČ: 2120470781
IČ DPH: SK2120470781
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 31643/S

Kontakty:
+421 918 183 352
gastro@gastrosalon.sk

Kupujúci:
Registrovaný spotrebiteľ alebo podnikateľ
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi kupujúcim a spoločnosťou GASTROSALON SK, s.r.o. (ďalej len predávajúcim) vo vzťahu ku všetkému tovaru alebo službám prezentovaných v internetovom obchode "e-shope" predávajúceho. 

2. Registrácia kupujúceho
Nákup tovaru u predávajúceho môžu uskutočniť iba registrované právnické a fyzické osoby, za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Registráciou kupujúceho a objednaním tovaru alebo služieb sa uzatvára obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, podľa bodu 3.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom - je fyzická osoba konajúca iba pre osobné účely mimo obchodu, služieb, predaja a nekoná v rámci podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom - je osoba ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je zapísaná v obchodnom registri alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia, prípadne podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, či už konajúca osobne alebo v zastúpení prostredníctvom iných osôb v mene spoločnosti.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Pred prvým nákupom je kupujúci povinný sa zaregistrovať u predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára a poskytnúť všetky požadované informácie potrebné pre vystavenie platného účtovného dokladu za predávaný tovar. Prístup k účtu kupujúceho a informáciám o objednávkach v rámci obchodného systému predávajúceho je chránený prístupovým menom a heslom, ktoré si zadá kupujúci pri prvej registrácii. Kupujúci sa zaväzuje, že bude citlivo chrániť prihlasovacie údaje k svojmu účtu a neposkytne ich tretím osobám. V prípade straty alebo podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov je kupujúci povinný upozorniť na danú skutočnosť predávajúceho, ktorý zabezpečí zablokovanie účtu kupujúceho a poskytne mu možnosť opätovnej registrácie.
Všetky uložené údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru alebo kontrolných orgánov). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a  platnými právnymi predpismi SR. Registrovaný kupujúci súhlasí s VOP predávajúceho a poskytuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú.

3. Spôsob objednávania a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Opisy výrobkov v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky na strane predávajúceho ale iba slúžia pre účely predloženia záväznej ponuky kupujúcim. Kupujúci môže predložiť ponuku prostredníctvom objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode (e-shope) a to v zmysle nasledujúcich ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.
Potom čo kupujúci umiestni vybraný tovar alebo služby do virtuálneho košíka, zvolí si spôsob dopravy a druh platby, prechádza objednávacím procesom a kliknutím na tlačidlo ukončujúce objednávací proces, kupujúci odošle záväznú ponuku s ohľadom na tovar alebo služby obsiahnuté vo virtuálnom košíku. Kupujúci je zároveň oboznámený s konečnou kúpnou cenou nákupu a cien za dopravu a spôsob platby tohto tovaru (účtovanú Predávajúcim alebo prepravnou spoločnosťou). 

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú bez DPH. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť si skontrolovať zadané údaje prípadne ich zmeniť. Kupujúci má možnosť pomocou tlačidla „Späť“ vrátiť do predošlých krokov v rámci objednávacieho procesu a vykonať príslušné zmeny.
Kupujúci môže predložiť objednávku predávajúcemu aj prostredníctvom telefónu, e-mailom alebo poštou, pričom musí obsahovať všetky údaje objednávkového formulára.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ - návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim.
Toto prijatie predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na email ktorý zadal pri registrácii, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP, reklamačného poriadku predávajúceho a ďalších dokumentov. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov. Ak sú predmetom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

Ak je kupujúcim podnikateľ - návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát v elektronickej komunikácii predávajúci nenesie zodpovednosť.
Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a služby kupujúcemu v zmysle objednávky a kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
Uzavretá zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nebude sprístupnená tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikuje.

Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú práva na používanie obchodných názvov, registrovaných značiek, firemného loga a patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak to nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak osobitnou zmluvou. Taktiež berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k predávajúcemu porušovala dobré mravy, prípadne keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, ktorý v takom prípade kupujúceho bezodkladne informuje.
Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, ak po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických a objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v týchto prípadoch vrátiť kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

4. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
4.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote predávajúcemu odoslaný formulár o odstúpení od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch prevádzky predávajúceho.
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy si kupujúci môže stiahnuť zo stránky predávajúceho.
Vyplnený formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať v lehote do 14 dní na uvedené adresy prevádzok predávajúceho a to listom alebo e-mailom na adresu: gastro@gastrosalon.sk
Odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky), je možné do 24 hod.

4.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom (IČO)

Objednaný tovar zo strany kupujúceho (na IČO) nevymieňame ani nejde vrátiť. Pri nákupe na IČO (podľa obchodného zákonníka) NEPLATÍ možnosť vrátenia nepoužitého tovaru, ktorý bol objednaný prostredníctvom internetového obchodu, do 14 dní bez udania dôvodu.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby bez udania dôvodu v týchto prípadoch: tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa)
Žiadny právny predpis nepriznáva podnikateľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v eshopovom obchode. Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) podnikateľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.
Odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky), je možné do 24 hod.

5. Dodacie podmienky

5.1 Doprava a doručenie
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v priebehu 7-10 dní (najneskôr do 30 dní) od uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený v používateľskom rozhraní e-shopu je len orientačný a môže nastať predĺženie dodacej doby na vybrané druhy tovaru ak si to príprava, výroba alebo iné okolnosti vyžadujú.
Kupujúci je povinný pri objednávke vybrať spôsob dodania tovaru, a to v rozsahu aktuálnych možností uvedených v e-shope v čase vyhotovenia objednávky. Predávajúci a kupujúci si týmto spôsobom dohodnú miesto pre vyzdvihnutie/odber alebo dodanie tovaru a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
Ak kupujúci neprevezme tovar v takto určenom mieste a čase, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať náklady súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia a späť do sídla alebo prevádzky predávajúceho ako aj súvisiace náklady spojené so skladovaním tovaru. Predávajúci môže vykonať opakované doručenie tovaru. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Predávajúci zaistí alebo sprostredkuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru:
·         osobný odber 
·         zaslanie kuriérskej spoločnosti
·         rozvoz vlastnými prostriedkami

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb.V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému, predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
V prípade osobného vyzdvihnutia objednávky ktorá už bola uhradená a kupujúci bol informovaný o pripravenosti tovaru k odberu, môže predávajúci alebo jeho zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru bude umožnený iba štatutárnemu orgánu právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia identifikačných dokladov môže predávajúci alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar osobne v odbernej lehote 7 pracovných dní alebo v dodatočnej odbernej lehote (ak mu bola poskytnutá), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci zabezpečí, aby sa objednaný tovar nachádzal v určenej prevádzke predávajúceho počas odbernej lehoty, pričom kupujúci je oprávnený vyzdvihnúť si ho počas otváracích hodín danej prevádzky.

5.2 Náklady na dopravu
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Náklady na dopravu závisia od hmotnosti objednaného tovaru a od počtu balíkov z ktorých sa zásielka skladá.K cene zasielaného tovaru sa pripočítava cena za prepravu a expedíciu tovaru podľa hmotnosti. Pri dodaní tovaru na dobierku, sa účtuje príplatok podľa aktuálnej sadzby predávajúceho.Ak kupujúci požaduje prednostné alebo sobotné doručenie zásielky, bude ku každej zásielke účtovaná cena za dopravu podľa hmotnosti zásielky a druhu prepravnej spoločnosti.

6. Prebranie tovaru a vlastnícke práva
Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka neúplná, viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode“ na danej zásielke. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: gastro@gastrosalon.sk. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo predávajúceho.
Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu.Elektronické diela je oprávnený používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu.
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až po úplnej úhrade faktúrovanej ceny za dodaný tovar. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovaváteľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt predávajúceho. Bez úplného uhradenia kúpnej ceny nesmie kupujúci poskytnúť tovar tretím osobám.

7. Ceny
Všetky ceny uvedené pri jednotlivých produktov sú zmluvné. Pri objednávkach kupujúceho, ktoré realizuje cez e-shop je rozhodujúca cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Inak je rozhodujúca cena tovaru, uvedená v e-shope v momente doručenia objednávky predávajúcemu. 
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú bez DPH. Cena za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou tovaru tvoria celkovú konečnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto VOP. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté poplatky za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s kupujúcim.
Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho upozornenia. Zvýhodnené (akciové) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom napr. „Akcia“ alebo „Výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo do konca akcie alebo vydania novej akcie. Zľavy a akciové ponuky nie je možné vzájomne kombinovať pokiaľ to nie je uvedené inak.
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie finančných záväzkov kupujúceho, najmä uhradenie ceny za produkty a služby v termíne splatnosti vystavenej faktúry (platí pre podnikateľov). V prípade neuhradenia fakturovanej ceny kupujúcim - podnikateľom, má predávajúci nárok na úrok z omeškania z neuhradenej čiastky a uhradenie všetkých nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky podľa platných zákonov a zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť dodávku tovaru kupujúcemu v prípade nesplnenia predošlých záväzkov alebo pri dlhodobom meškaní úhrad.


8.Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
1.       platba vopred (zálohovou faktúrou) bankovým prevodom na účet (pri objednaní tovaru nad 500,- eur)

2.       platba na dobierku pri doručení tovaru prepravcom (pri objednanaí tovaru do 500,- eur)

3.       platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok, umožňujúcich túto formu platby)

4.       platba v hotovosti na odbernom mieste

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

9. Záručné a reklamačné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia „Reklamačným poriadkom“ predávajúceho a platnými právnymi predpismi, ktoré si kupujúci môže nahliadnuť na web stránky predávajúceho.
Záručná doba začína plynúť dňom odoslania tovaru kupujúcemu, pričom k tovaru je priložený záručný list.
Na všetky dodávané výrobky poskytuje predávajúci bezplatný servis v rámci záručnej doby ako aj platený servis po skončení záručnej doby. Servisné podmienky a cena opravy sa riadia príslušnými servisnými podmienkami spoločnosti GASTROSALON SK, s.r.o.

Ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku chyba spôsobujúca zníženú funkčnosť alebo jeho nefunkčnosť, bude pri splnení reklamačných podmienok, poškodený výrobok (alebo jeho časť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Záruka sa vzťahuje na prípadné chyby na výrobkoch vzniknuté pri primeranom používaní výrobku podľa návodu na obsluhu v rámci záručnej doby.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a vyššou mocou.
V prípade doručenia poškodeného alebo nefunkčného tovaru, má kupujúci nárok na vrátenie peňazí alebo bezplatné zaslanie nového tovaru.
Reklamovať je možné len produkty zakúpené a zaplatené u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, podľa možnosti v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu spolu s vyplneným reklamačným protokolom zverejneným na stránke predávajúceho.
Predávajúci vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, v zložitejších prípadoch najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania o čom bude kupujúceho informovať. V prípade oprávnenej reklamácie bude opravený alebo nový výrobok zaslaný kupujúcemu na náklady predávajúceho.

Alternatívne riešenie sporu
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.Zákon sa vzťahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike alebo v  inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v ktorom má miesto podnikania alebo sídlo predávajúci.

10. Prevádzková doba
Objednávky je možné realizovať nasledovne:

1.       E-shop:       www.gastrosalon.sk:      24 hodín denne / 7 dní v týždni
2.       E-mailom:   gastro@gastrosalon.sk24 hodín denne / 7 dní v týždni
3.       Telefonicky: PONDELOK-PIATOK /  v čase od 8:00 do 16:00 hod.

11. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Kupujúci dobrovoľne poskytuje predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón), a to na účel ich využívania a ďalšieho spracúvania z dôvodu plnenia zmluvných povinností a výkonu obchodnej činnosti predávajúceho a marketingových aktivít a to na dobu, počas ktorej bude predávajúci vyvíjať svoju obchodnú činnosť. Tieto osobné údaje budú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje kupujúceho nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté inej osobe ako predávajúcemu s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou tovaru či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci zabezpečí ochranu osobných údajov proti zneužitiu a postupuje tak, aby kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života kupujúceho.Kupujúci má právo od predávajúceho požadovať informácie o spôsobe spracúvania jeho osobných údajov a predávajúci je povinný mu tieto informácie bez zbytočného odkladu oznámiť. Predávajúci môže za poskytnutie predmetných informácií požadovať od kupujúceho primeranú úhradu účelne vynaložených vecných nákladov.Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho vysvetlenie alebo nápravu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom. V takom prípade má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s príslušným spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach predávajúceho

12.Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46
974 00  Banská Bystrica 1   

Odbor výkonu dozoru 
tel. č. +421 48/412 49 69 / +421 48/415 18 71 

13. Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami VOP a reklamačným poriadkom a že s nimi plne súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo straty vzniknuté iným spôsobom.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 01.10.2017 


Porovnať